Tatsuro Taira's takedown injures Alex Perez to finish the fight

10 Days ago (00:51)

Tatsuro Taira's body triangle injuries Alex Perez and gives Taira the win after Perez taps.

Show More

Tell us what you think!

Take Survey Now » No Thanks »